CLEDIST MAINS 

Liên hệ

Thành phần chứa chất chiết xuất Hoa cúc, Hoa huệ biển, Hạt dẻ ngựa Ấn Độ và vi tảo (tảo lục Ulva lactuca)